כנסים והרצאות:  הרצאות וסדנאות למנהלים - בואו ללמוד על ניהול סיכונים כולל וניהול סיכונים משפטיים. / לחץ כאן

חברות ממשלתיות

חברות ממשלתיות

ביוני 2009 הוציאה רשות החברות הממשלתיות חוזר המיועד לקבוע עקרונות להסדרת חובתה של חברה ממשלתית למסד תהליך מסודר לניהול הסיכונים להם היא חשופה, תוך יצירת מנגנוני בקרה.

על פי החוזר, החובה להתוות מדיניות ניהול סיכונים ולפקח על ביצועה הוטלה באופן אישי על חברי הדירקטוריון. ניהול סיכונים אמור לתת להנהלה ולדירקטוריון אמצעי לזיהוי אירועים העלולים לגרום נזק לארגון, להגדיר את רמת הסיכון בהתאם ליעדי החברה ומטרותיה, לרבות יעדים ממלכתיים כפי שהוגדרו בחקיקה, בתקנות או בהחלטות ממשלה ורשויות מדינה אחרות המוסמכות לכך, ובהתאם ליעדים העסקיים והאסטרטגיים שקבעה לעצמה החברה. רשות החברות מכירה בכך שניהול סיכונים אפקטיבי יסייע לתהליך קבלת החלטות טוב יותר, וכפועל יוצא מכך לשיפור ברמת הניהול בחברה.

הרשות הורתה לכל החברות הממשלתיות לקבוע את סוגי הסיכון אליהם הן חשופות, ליצור ביניהם מדרג, לקבוע סדרי עדיפות לטיפול וכן להגדיר את הגורמים הרשאים לטפל בהם ואת תהליך הבקרה הפנימית במסגרת החברה. במסגרת זו הוכנסו במפורש סיכונים משפטיים וסיכוני ציות - סיכונים שיגרמו נזקים מהותיים לחברה בשל העדר ציות נאות של החברה לחוקים ולהוראות רגולטוריות, או הסיכון לנזקים לחברה כתוצאה מהעדר הוראות פנימיות בחברה בדבר אמות מידה שנדרשו להתנהגות ראויה בחברה ומול גורמים חיצוניים.

על פי הוראות אלה אחראים חברי הדירקטוריון בכל חברה ממשלתית באופן אישי לעריכת סקר סיכונים מקיף בחברה, אחת לתקופה בהתאם לסיווג החברה, סקר שיכלול את כל סוגי הסיכונים הרלוונטיים לחברה, לרבות סיכונים משפטיים. חברי הדירקטוריון יכולים למנות וועדה לשם כך, ועליהם להחליט אם למנות לשם כך אחד מהם לתפקיד מנהל הסיכונים של החברה. המבקר הפנימי בחברות הממשלתיות יבדוק, כחלק מתכנית העבודה השנתית שלו את ניהול הסיכונים, והדירקטוריון יתן גילוי בדו"ח השנתי שלו לסיכונים שהחברה חשופה להם.

ברוב המקרים, אין בידיהם של היועצים המשפטיים של החברה הכלים והידע המקצועי על מנת לנהל את הסיכונים המשפטיים שלה. על מנת לעמוד בדרישות הרשות ולהימנע מהטלת אחריות אישית על הדירקטורים אם חלילה ייגרם נזק לחברה כתוצאה מסיכון משפטי, על החברה לפנות לקבלת סקר סיכונים משפטיים מגוף חיצוני.

נשמח להעמיד את הידע והניסיון שלנו לרשות החברות הממשלתיות, אם במתן יעוץ לדירקטוריון וליועצים המשפטיים ואם בהכנת סקר סיכונים משפטיים עבור החברה.  


רוצים לדעת עוד?
• התשובות לשאלות שרציתם לשאול - מאמרים ושאלות נפוצות
• בואו לקרוא מה עלול חלילה לקרות גם לכם - שטח מסוכן
• השתכנעתם? בואו נפגש - צור קשר
design by Oren Fait | developed by entry interactive
/ משפט חזק / ניהול סיכונים משפטיים - אריה שורץ עו"ד ונוטריון